Pravidla pro rekonstrukce bytových jednotek 

Při provádění rekonstrukce bytu jsou vlastníci povinni řídit se následujícími body: 

  1. Vlastník jednotky má právo rekonstruovat pouze to, co je v jeho přímém vlastnictví, viz kupní smlouva. Je to například bytové jádro, kuchyňská linka, výmalba či tapetování, podlahoviny (u „plovoucích“ podlah je nutné dodržet předepsanou kvalitu akustické izolace!). Případná úprava technologických instalací bytu (elektřina, plyn) musí být provedena odbornou firmou a završena revizní zprávou, jejíž kopie bude předána do archivu výboru Společenství vlastníků jednotek – SVJ. Při takových stavebních zásazích nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti sousedních jednotek požárem, u plynu výbuchem. 
  2. Sebemenší zásahy do nosných prvků domu musí být kromě výborem SVJ odsouhlaseny statikem a schváleny (po ohlášení) stavebním úřadem. Zásahy, při nichž dojde k záboru - byť malé plochy - ze společných prostor, musí schválit schůze Shromáždění SVJ.
  3. Každou zamýšlenou rekonstrukci, i takovou, která nevyžaduje ohlášení Stavebnímu úřadu nebo stavební povolení, je zapotřebí písemně ohlásit výboru SVJ. Toto ohlášení musí obsahovat zejména popis a rozsah zamýšlené akce, termín jejího zahájení a předpokládaný termín ukončení, závazek majitele postupovat při provádění akce tak, aby došlo k co nejmenšímu rušení okolí, závazek udržovat při dopravě materiálu čistotu na chodbách, ve výtahu a u vchodu do domu a závazek dodržení všech ostatních zde uvedených požadavků.
  4. Stručnou informaci o rozsahu rekonstrukce s termínem jejího zahájení a ukončení je nutno viditelně vyvěsit u vchodu do budovy. 
  5. Hlučné stavební práce lze provádět pouze od 8:00 do 18:00 (po-pá) a od 9:00 do 16:00 (so). V neděli si všichni dopřejme klidný den. Celkové trvání těchto prací je nutné vzhledem k narušení komfortu bydlení ostatních obyvatel domu v maximální možné míře omezit. 
  6. Z důvodů ochrany práv ostatních vlastníků je nutné, aby vlastník provádějící stavební úpravy respektoval autoritu Výboru SVJ a po předchozí domluvě zpřístupnil prováděnou rekonstrukci ke kontrole. 
  7. Při provádění stavebních úprav odpovídá vlastník za případné škody vzniklé jeho činností v jiných jednotkách nebo společných prostorách domu. 
  8. Rekonstrukce bytové jednotky se nesmí dotknout vnějšího vzhledu (architektury) budovy, což se týká především lodžií a opláštění domu (fasády). 
  9. Vodovodní systém je až po výstup bytového vodoměru majetkem SVJ. Pokud vlastník podniká rekonstrukci v bytě a potřebuje manipulovat s vodoměrem a jeho plombami, musí prostřednictvím Výboru SVJ kontaktovat firmu ENBRA, která je k tomu jako jediná oprávněná. V případě vyzdívání šachet je nutné kvůli případným budoucím opravám či výměnám uzavíracího ventilu a vodoměru zřídit dostatečně velký přístup k technologii. 

Výbor Společenství vlastníků Tererova

 

Ke stažení ZDE

Opravy v bytových a nebytových jednotkách

(součást Pravidel pro rekonstrukce jednotek)

Tento dokument definuje rozhraní mezi společnými technologiemi domu, kde opravy zajišťuje a hradí SVJ z fondu oprav, a bytovými či nebytovými technologiemi, kde opravy zajišťuje a hradí majitel jednotky. 

Pohotovostní opravy společného majetku zprostředkuje správce objektu Jihoměstská majetková a.s., kontaktními osobami jsou pan Josef Machurka a paní Jaroslava Skoupá, spojení na ně (čísla mobilního telefonu) jsou aktuálně ve vývěsce každého vchodu objektu. 

Vodovod: Za společné se považuje veškeré zařízení až k výstupu domácího vodoměru (armatura, ventil, vodoměr). Smlouvou SVJ s firmou Enbra je také pokryta oprava vodoměru v případě jeho poruchy, je-li však poškozen vnějším zásahem, hradí opravu majitel jednotky. Vodoměry jsou zaplombované, odstranění plomby a nové zaplombování patří výhradně do kompetence firmy Enbra! Zajistí SVJ. 

Elektřina: Společná část končí hlavním jističem před elektroměrem. Jistič je opravován SVJ. Elektroměr je v majetku dodavatelského subjektu. Protože tato část rozvodu je zaplombována, musí případné opravy provádět oprávněná firma. ÚT: Trubkový rozvod je společný až k radiátoru včetně uzavíracího ventilu, bez termostatické hlavy a radiátoru. (Pro předejití závadě ventilu nebo hlavice se doporučuje nastavovat hlavici mimo topnou sezónu na maximum.) 

Plyn: Trubkový rozvod je společný po hlavní uzávěr v šachtě včetně (všemi uzávěry je třeba několikrát ročně pohybovat a udržovat tak jejich funkčnost!). Připomínáme, že jakékoliv opravy na plynovém rozvodu i v bytech musí z bezpečnostních důvodů provádět odborná firma. 

STA: Rozvod procházející bytem včetně účastnické zásuvky je společný majetek. V případě vadného signálu v sousedních bytech musí majitel bytu umožnit kontrolu zásuvky a kabelu od zásuvky k televiznímu přijímači. 

ODPADY: Vertikální rozvody jsou společné, horizontální si udržuje vlastník. 

INTERCOM: Rozvody jsou společné, opravy domácího telefonu řeší vlastník bytu. Po eventuální budoucí výměně celého systému bude zařízení kompletně majetkem SVJ. 

LODŽIE: Zábradlí a dlažba včetně izolace jsou zajišťovány SVJ. Nátěr fasády je součástí pláště domu, je nezbytné zachovat jednotný barevný tón. 

ZATÉKÁNÍ: Zatékání střechou především vlastníkům v nejvyšším podlaží řeší SVJ. Zatékání kolem okenního rámu řeší SVJ, seřizování a opravy závad samotných oken si zajišťuje vlastník. Vnitřní parapety oken patří k bytu vnější k domu. 

BYTOVÉ DVEŘE: včetně zárubní jsou v režii majitele bytové jednotky.

Po dokončení rekonstrukce či opravy bytu je jeho vlastník povinen předložit SVJ revize technologických zařízení (plyn, elektřina, voda).

 

Ke stažení ZDE.