DOMOVNÍ ŘÁD 

(ke stažení v PDF zde)

 

Preambule

Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi uživateli bytů Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) Tererova 1355/1356 byly klidné, vyrovnané nebo alespoň uspokojující.

Tento Domovní řád je nedílnou přílohou Stanov SVJ a je závazný pro všechny členy tohoto Společenství. Povinnost dodržovat tato pravidla se vztahuje na všechny obyvatele bytu, tedy i na osoby, kterým bude byt vlastníkem přenechán k dispozici. Pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů, jakož i z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětí v sousedských vztazích.

Z tohoto důvodu je jejich dodržování v rozsahu od povinnosti ze zákona až po dodržování vyplývající ze zásad slušného chování a vzájemné lidské ohleduplnosti SVJ důsledně vyžadováno.

Definice pojmů:

 1. SVJ je právnická osoba definovaná v § 9 zákona č.72/1994Sb (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ.
 3. Výbor SVJ (dále jen „Výbor“) je výkonným orgánem SVJ. Výbor rozhoduje o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.
 4. Vlastník bytu je fyzická či právnická osoba, která nabyla vlastnictví jednotky v domě. Obyvateli domu se rozumí vlastníci a uživatelé bytů.
 5. Uživatelem bytu je taková fyzická osoba, která užívá jednotku v domě s vlastníkem, nebo je v nájmu nebo pronájmu daného bytu, osoba, která byt fyzicky využívá a to dlouhodobě nebo krátkodobě.
 6. Společnými prostory v domě se rozumí společné části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, nosné svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, rozvody plynu a elektřiny, kanalizace, výtahy, hromosvody a společná anténa.

Úvod:

 1. Obyvatelé domu jsou povinni se s těmito pravidly podrobně seznámit a veškerá ustanovení v nich obsažená důsledně dodržovat. Pokud vlastník svůj byt pronajímá, je povinen svého nájemce s domovním řádem prokazatelně seznámit.

Užívání bytů:

 1. Žádná jednotka (bytová i nebytová) nesmí být užívána k jinému účelu, než k jakému byla kolaudována. Žádná bytová jednotka nesmí být užívána ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly nezákonné nebo jinak škodlivé SVJ jako celku a v rozporu se Stanovami SVJ. 
 2. Vlastník i uživatel bytu musí předem požádat Výbor SVJ o povolení k činnosti, která by mohla jakkoliv omezit nebo ovlivnit pravidla soužití definované tímto Domovním řádem. Tato činnost nesmí být v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoliv orgánu státní správy a smí být v bytě vykonávána jen na základě tohoto povolení.

Zdroje informací:

 1. Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele jsou vývěsky v přízemí jednotlivých domů a internetové stránky správní firmy. Jejich prostřednictvím předává Výbor a správce domu nejdůležitější informace všem obyvatelům domu. Pro náměty a připomínky vlastníků jsou v blízkosti vývěsek umístěny označené dopisní schránky. Na všechny připomínky bude Výborem SVJ písemně reagováno.

Rušení klidu a ostatních obyvatel:

 1. Uvnitř nebo vně bytů nebo ve společných prostorách nesmí být provozována žádná soustavná činnost, která by hlukem, zápachem, vibracemi nebo jinak ohrožovala a narušovala klid, pohodu a pohodlí ostatních obyvatel.
 2. Vlastník i uživatel bytu jsou povinni zajistit, aby všichni, kdo byt užívají nebo ho navštěvují, neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř bytu, v jeho okolí ani ve společných prostorách nebo dělali cokoli, co by obtěžovalo a znepříjemňovalo život ostatních obyvatel, a to zejména v době od 22:00 do 8:00 hodin. Je nutné brát ohled na přítomnost malých dětí.
 3. Vlastník bytu je i v době své nepřítomnosti odpovědný za to, že chování uživatelů jeho bytu, hostů a domácích zvířat bude v souladu s Domovním řádem.
 4. Vlastníci a uživatelé bytů nesmějí používat chodby, schodiště, a vstupy k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Tyto prostory slouží zejména ke zprostředkování přístupu ke každému bytu a jako úniková cesta.
 5. Pokud Výbor SVJ nerozhodne jinak nebo neudělí výjimku, mohou se práce v bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní vlastníky a uživatele bytů vykonávat od pondělí do pátku pouze v době od 8:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 – do 16:00, v neděli a státních svátcích (ve smyslu zákonem č.245/2000Sb stanoveném pracovním volnu) nejsou hlučné činnosti povoleny.
 6. Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější malby nebo omítky, povrch podlah nebo výtahů nebo jakýkoliv společný majetek, je povinen škody odstranit na vlastní náklady.

Nebezpečné činnosti

 1. Každý obyvatel musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoliv v objektu. To znamená, že kamkoliv do objektu (včetně sklepů a nebytových prostor) nesmějí být vnášeny a kdekoliv v objektu nesmějí být skladovány nebezpečné látky a předměty tuhé, kapalné ani plynné, které by mohly samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku neúměrně zvyšovaly. Nebezpečnou látkou se rozumí taková látka, která má definovánu alespoň jednu nebezpečnou vlastnost z kategorií: hořlavý, toxický, ionizující, pyrogenní, atd.
 2. Je přísně zakázáno zasahovat do domovních rozvodů elektrického proudu a plynu.
 3. Žádné věci, především hořlavé předměty jako jsou cigaretové nedopalky nebo předměty zábavné pyrotechniky, nesmějí být vyhazovány případně vystřelovány z oken, lodžií nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.
 4. Jakoukoliv škodu na společném majetku průkazně způsobenou nedbalostí konkrétního vlastníka nebo uživatele bytu, člena jeho rodiny, nájemníka nebo domácím zvířetem, hradí vlastník.
 5. Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat do společných prostor jakékoliv předměty.
 6. Ve společných prostorách platí zákaz kouření.

Čistota:

 1. Jestliže budou ve společných prostorách skladovány jakékoliv předměty, dostane jejich majitel výzvu, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou předměty odstraněny na náklady jejich vlastníka. Pokud nebude viník zjištěn, odstraní tyto předměty SVJ na své náklady. Obyvatel bytové jednotky může ve výjimečných případech požádat člena Výboru SVJ o časově omezenou výjimku s tím, že skladovaný předmět bude označen jmenovkou majitele s časovým údajem a podpisem schvalujícího člena Výboru SVJ.
 2. Obalový materiál většího objemu (např. od nábytku a domácích elektrospotřebičů) je vlastník povinen neprodleně zlikvidovat např. jeho umístěním do kontejneru se separovaným odpadem.

Vnější vzhled:

 1. Na fasádě domu ani oknech není dovoleno umísťovat žádné nápisy, plakáty, billboardy. Je to možné jen se souhlasem Výboru SVJ s cílem obohatit účet Společenství.
 2. Žádné instalace a konstrukční prvky bytů nesmějí přesahovat půdorys domu. Zevnější vzhled domu nesmí být v žádném případě měněn.

Škody na majetku:

 1. Obyvatelé domu ani domácí zvířata nesmějí způsobovat škody na domě, Je povinností každého škodám zabránit.
 2. Nikdo nemá bez souhlasu a doprovodu správce objektu (člena výboru SVJ nebo domovníka) přístup na střechu.
 3. Při veškerých stavebních pracích, které by vlastníci bytových jednotek měli v úmyslu provádět ve svých bytech, je nutno se řídit stavebním zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a Pravidly pro rekonstrukce bytů vydanými SVJ Tererova 6.

Stěhování:

 1. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 8:00 do 19:00 hodin (po-ne).

Domácí zvířata:

 1. Vlastníci i uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních obyvatel domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, případně znečišťováním společných prostor.
 2. Pokud chované zvíře jakýmkoliv způsobem znečistí společné prostory domu a prostory vchodů do domu, je jeho majitel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. V případě, že doložitelně prokazatelně nedošlo k odstranění znečištění, bude majitel veřejně vyzván ve vývěsce SVJ, aby do budoucna neznečišťoval dům, případně bude jeho prohřešek (opakující se prohřešky) projednán na nejbližší schůzi SVJ.

Bezpečnost:

 1. Vlastníci a uživatelé bytů a správní firma nesmějí komukoliv dovolit, aby jakýmkoliv způsobem blokoval otevřené vchodové dveře a nechával je otevřené déle, nežli je nezbytně nutné.
 2. Požaduje se velmi důrazně, aby obyvatelé domu neotevírali vchodové dveře osobám, které neznají. Zároveň vlastníci i uživatelé bytů nesmějí dovolit neznámým osobám vstup do objektu při vlastním vstupu či odchodu.
 3. Ztrátu či odcizení klíčů od vstupních dveří do objektu jsou vlastníci i uživatelé povinni neprodleně oznámit správní firmě a Výboru SVJ.

Obecná ustanovení:

 1. V případě porušení tohoto Domovního řádu a při vyčerpání všech dostupných nápravných prostředků jako je písemné upozornění Výboru SVJ, bude případ pranýřován ve vývěskách SVJ a řešen na nejbližší schůzi Společenství.
 2. V případě sporu nebo neshod souvisejících s porušením pravidel soužití mezi vlastníky, se každá ze zainteresovaných stran musí nejprve obrátit na Shromáždění SVJ jako rozhodčí orgán Společenství, jež se před předáním příslušnému soudu vždy pokusí o přátelské urovnání sporu.
 3. Při dlouhodobé nepřítomnosti (delší než dva týdny) vlastníka bytu nebo nebytového prostoru nebo jejich nájemce či jiného uživatele, je jejich povinností oznámit Výboru SVJ kontaktní adresu a telefonní číslo na konkrétní osobu, která je zplnomocněna umožnit opravu havárie související s předmětným bytem.
 4. Veškerá porušení pravidel a opatření budou protokolárně zaznamenána Výborem SVJ.

Tento DŘ byl přijat na schůzi Společenství dne 11.6.2013 a k tomuto dni vstupuje v platnost.