Havarijní oprava splaškové kanalizace na veterině

Dne 28.1.2021 došlo k ucpání splaškové kanalizace ve vchodě 1355/4a. Přestože veterina není na tuto konkrétní stoupačku napojena, prochází přes její prosotry. Zastaralé potrubí kanalizace nevydrželo vzniklý tlak a prasklo. Vlivem této události nateklo více než 50cm splašků do prosotru stoupačky, odkud dále prosakovaly do dvou místností veterinární ambulance, které jimi byly vyplaveny a stejně se objevil průsak do technické chodby před sklepy č.1 a 2.

Havarijní zásah provedla firma Antonín Keller A.K. Servis, následné zapravení kanalizace provedl pan Milan Holý vše uhradila veterinární ambulance, nicméně SVJ musí veškeré náklady proplatit. Hodnota poškozených věcí prozatím nebyla vyčíslena.

Havarijní oprava dešťové kanalizace ve vchodě 1355/4

Dne 4.1.2021 bylo nahlášeno masivní zatékání v 7. a 6. patře domu 1355/4 kolem svodu dešťové vody ze střechy. Zatékání se projevilo jak na společné chodbě kolem svodu kanalizace tak v sousední bytové jednotce. Na společné chodbě voda tekla v těsné blízkosti elektrické rozvodné skříně. Havarijní opravu provedla firma EMDE UNISERVIS s.r.o. Byla provedena výměna dešťové vpusti na střeše, nicméně nás dodavatel upozornil, že střešní krytina již vykazuje známky degradace a v místě napojení odlišných materiálů a prostupů tělesem střechy, jako kolem dešťových vpustí a vzduchotechnik, se mohou obdobné závady objevovat častěji.

Oprava střešní a zemní části hromosvodové soustavy

V listopadu 2019 byla provedena oprava a doplnění chybějících částí střešní jímací části. Původní střešní část byla v revizní zprávě shledána jako zastaralá, z důvodu degradace materiálů, a nedostatečná, vzhledem k odstraněným jímacích tyčí.

Revizní zpráva poukázala na překročení povolených hodnot odporu na zemní části soustavy. Tato závada byla odstraněna v únoru 2020, ve chvíli kdy to umožnily klimatické podmínky.

Revizní zpráva také poukazuje na závadný stav skrytých svodů a dále že dle platné normy je použitý počet svodů nedostatečný a bylo by třeba 4 svody přidat. V případě, že bude vlastníky schválena revitalizace zateplení domu, budou odstraněny tyto závady při revitalizaci, v opačném případě revizní zpráva dává prostor pro odstranění závad do konce 1. pololetí roku 2021.

Havarijní oprava hlavní přípojky vody umístěné ve vchodě 1355/4a

Dne 6.1.2019 byla zjištěna závada na hlavní přípojce vody umístěné v nebytovém prostoru č.504 ve vchodě 1355/4a. Jednalo se o prasklé potrubí, v jehož důsledku bylo vytopeno několik místností. Ještě tentýž den přijel zástupce firmy ML.ROLC-PARTNERS s.r.o. aby zhodnotil situaci a dále bylo dohodnuto započetí opravy následující den.

Bylo provedeno vysekání základové desky, výkopové práce pod základovým pasem a očištění poškozené přípojky, nakonec také demontáž SDK zástěny, za kterou se závada nacházela a příprava prostoru pro výměnu hlavního přívodního potrubí, kterou provedla firma Pražské vodovody a kanalizace a.s. Pískování a zásyp výkopu stejně jako další činnosti už opět provedla fy. ML.ROLC-PARTNERS. Nakonec bylo provedeno hutnění zásypu, betonáž hydroizolace a uvedení do původního stavu SDK zástěny, stěrka a malba. Součástí prací bylo také vysušení a úklid vytopených prostor.

Neboť prasklé potrubí se nacházelo pod naším domem veškeré náklady na opravu bylo nuceno uhradit SVJ, pokusíme se však alespoň část nákladů získat zpět z pojistné smlouvy.

Dodavatel: ML. ROLC-PARTNERS s.r.o.
Dokončení stavby: 21.1.2019
Cena: 71.326,13 Kč
 
Dodavatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dokončení stavby: 23.1.2019
Cena: 27.300 Kč
 
Dodavatel: Josef Machurka
Dokončení stavby: 23.1.2019
Cena: 5.100 Kč

 

Oprava atiky

Byla provedena demontáž stávajícího atikového plechování v celé délce obvodu kromě přístavby po stranách. Oprava a zateplení atiky v provedení závětrné lišty a folie v ploše stávajícího plechování pro bezúdržbové užívání. Kontrola plochy střešní fólie a oprava zjištěných lokálních poškození (zejména po petardách a kroupách). Utěsnění mezer a spojů proti vniku vody v místě panelu a fasádní vaty v celé délce opravované atiky.

Závady které se touto opravou odstanily: 

  • tzv. tepelné mosty
  • zatékání mezi panel a izolaci, které se projevovalo i v nižších patrech
  • stékání vody z atiky přímo na okna
Dodavatel: ML. ROLC-PARTNERS s.r.o.
Dokončení stavby: 19.11.2018
Konečná cena: 672 095,88 Kč